آشنایی با Advanced Persistance Threats (قسمت دوم)

 (Advanced Persistent Threat) APT یک نگرانی جدی در دنیای امروز حمله های کامپیوتری است. در این تعریفی ازین حمله ذکر شد.

آشنایی با Advanced Persistance Threats (قسمت اول)

 (Advanced Persistent Threat) APT یک نگرانی جدی در دنیای امروز حمله های کامپیوتری است. در این قسمت و قسمت بعد به بررسی این نوع حمله می پردازیم.

محبوب ترین آموزش ها