بازیابی از حادثه (Disaster Recovery)

در این مقاله به بررسی مدیرت بازیابی از حادثه یا disaster recovery می پردازیم. در با مفاهیم DR آشنا شدیم.

 

بازیابی از حادثه (Disaster Recovery)
در کمپانی های بزرگ یکی از چالشهای اساسی Disaster Recovery است که در مواقع بحرانی چگونه اطلاعات و منابع از دست رفته را به حالت اولیه خود بازگردانند. براساس سیاستهای کلی شبکه نحوه برنامه ریزی Disaster Recovery در کمپانی تعیین میشود. به زبان ساده این برنامه ريزی ها بر مبنای زمان بندی (TIMING)، نرم افزارها ، سیستمها ، افراد ، سیاستهای بکاپ گیری ، Logگیری ، مستندات و ابزارهای لازم تقسیم بندی میشود. مدیر شبکه باید در بازه زمانی تعیین شده از اطلاعات مهم کمپانی بکاپ تهیه کند. کارکنان شرکت باید آموزشهای لازم و آمادگیهای احتمالی را برای Disaster Recovery ببینند. مستندات مربوط به DR باید بصورت DR RUN BOOK تهیه شود در قسمت دوم به بررسی زمان بکاپ گیری و محل قرار گیری آنها می پردازیم.


Rotation Scheme
زمان و بازه زمانی بکاپ گیری و محل قرار گیری بکاپ را مشخص میکند. یکی از مهمترین انواع آن GRANDFATHER-FATHER-SON و یا GFS است. به بکاپهای روزانه Son میگویند. به full Backup های هفتگی Father میگویند و به بکاپ Full Backup ماهانه Grandfather میگویند. درهر هفته Set های بکاپ روزانه (Son) را روی Tapeها ذخیره میکنیم. تمام Tapeها را در Production Site نگهداری نمیکنیم تا در مواقع  Disaster  تمام بکاپ از بین نرود. پس باید Tapeها را به Off Site انتقال دهیم.


Each week has a set of tapes
The full backup is the father
The daily backup are the son
An extra monthly full backup is the grandfather

 
rotation scheme

rotation scheme
معمولاً Full backup های هفتگی در عرض یک ماه در بین Production site و Off site در حال گردش است. بیشتر بکاپها در Off site قرار میگیرد. بکاپ Grandfather برای همیشه در Off site میماند.


off site storage facility
Rotation Scheme:
Weekly tapes are rotated off site
Weekly tapes get returned and reused each monthly
Grandfather tapes stay off site permanently


Disaster Recovery Exercise
بکاپ گیری مستمر بر مبنای GFS، تهیه DR RUN BOOK و Restore کردن بکاپها به تنهایی کافی نیست. در کمپانی های بزرگ مانورهایی را هر چند وقت یکبار برای موقعیتهای بحرانی اجرا میکنند تا سطح آمادگی پرسنل و متخصصین شرکت بالا رود. هر چه پرسنل آماده تر باشند میتوانند در موقعیتهای بحرانی بهتر عمل کنند. معمولاً دراین تمرین توانایی Restore کردن داده ها مورد بررسی قرار میگیرد. از عملکرد پرسنل Log گیری میشود. پروسسها و اتفاقهای احتمالی در حین تمرین را مستند سازی و بروز رسانی میکنند. چندین گروه تمرین داده میشود، پرسنل سایت های دیگرهم دراین تمرینات شرکت میکنند. مطالبی که در این تمرینات بررسی میشود بشرح ذیل است:

Test your ability to restore data (often)
Conduct periodic exercise at your alternate site
Include customer testing during your exercise
Log all issues you encounter during on exercise
Update all DR documents and procedures
Train different team members to perform recovery
Train alternate site personnel to perform recovery

موارد مرتبط

dsl چیست؟ (َتجهیزات ADSL) - قس

تجهیزات ADSL : 1) مودم ADSL یا ATU-Rمودم هایADSL

dsl چیست؟ (َکاربردها - عملکرد)

 کاربردهای فن آوری ADSL1)     دسترسی به اینترنت با

dsl چیست؟ (َadsl-xdsl) - قسمت

DSL  یا XDSL خانواده ای از فناوری است که انتقال دی

محبوب ترین آموزش ها